Lab TestAPTT aPTT Activated Partial thromboplastin time
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/8/17
متدCoagulometry
نمونه خون 0.5ml Citratplasma
اندیکاسیونتست غربالگری در موارد خونریزی( قبل از عمل جراحی)
-احتمال هموفیلی کنترل درمان با هپارین (unfractionated Heparin)
-احتمال وجود Inhibitors نظیر Lupus anticoagulants
-کنترل درمان جایگزین هموفیلی A و B قبل از عمل جراحی.
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمایید
اطلاعات بیشترAPTT یک تست کلی و فراگیر (global test) است که نقایص سیستم انعقاد داخلی (F XII.XI,IX,XIII) و بخش انتهائی مشترک (F X,V,II,I) را مشخص می کند.
ارزیابیAPTT طولانی نشان دهنده کمبود عوامل ذکر شده در فوق است. APTT همچنین در حضور Lupus anticoagulants ، در موارد درمان با unfractionated Heparin ،کومارین (فاکتور IX وابسته به ویتامین K است) و در درمان با داروهای جدید ضد انعقادی خوراکی مستقیم (dabigatran> rivaroxaban طولانی می شود.
یک APTT نرمال، کاهش جزئی فاکتور ها را رد نمی کند(کمتر از چهل در صد از حد نرمال)، ولیکن از نظر بالینی این امر باعث خونریزی خود به خود نمی شود. البته ممکن است که قبل از عملیات جراحی سخت تعیین هر یک از فاکتور های مربوطه لازم باشد( حد اقل فعالیت برابر با 60%) .
یک APTTکوتاه شده ممکن است بعلت افزایش فعالیت فاکتور VIII به عنوان یک واکنش فاز حاد ایجاد شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *