با ارائه اطلاعات زير مايليم ارزيابی مرتب وضعيت سلامتی بدن شما بيمار عزيز را با معاينه فنی يک اتومبيل که هر دوسال يکبار انجام ميگردد، مقايسه نمائيم. البته ما به اين مسئله کاملآ واقف هستيم که بدن انسان يک ماشين نيست.

هر دوسال يکبار بايد شما اتومبيل خود را از لحاظ تکنيکی مورد معاينه فنی قرار دهيد. چنانچه عموم عملکردهای مهم بدون اشکال باشند، در آنصورت اتومبيل شما پلاکت مخصوص و اجازه ادامه کار را دريافت ميدارد. بعبارت ديگر اتومبيل شما بطور مرتب ، در فواصل تعريف شده و يک برنامه مدون مورد بازرسی قرار ميگيرد. اين کار بشما اطمينان ميدهد که در حال حاضر اتومبيل شما دوچار يک نقص فنی آشکار و يا پنهان نيست. در صورت رضايت از نتايج معاينه فنی ميتوانيد با خيال راحت منتظر معاينه دوسالانه بعد باشيد.

اين روش معاينه مارا بر آن داشت تا برای پايدار ساختن سلامتی و با توجه به سن شما تعدادی از آزمايشهای اساسی و مهم را برای اينمنظور معرفی نمائيم. چنانچه شما بيمار عزيز از اين آزمايشها استفاده نمائيد، ميتوانيد در صورت کسب نتايج مثبت اطمينان خاطر داشته باشيد که عموم بيماريهای اساسی و مهمی که از لحاظ آماری برای سن شما مطرح هستند شناخته و يا رد شده اند. بدين ترتيب بر اساس نتايج آزمايشهای انجام شده شرايط احراز پلاکت معاينه فنی برای شما فراهم ميشود. البته اين امکان نيز وجود دارد که تا دست يافتن به يک تشخيص کامل انجام هدفدار برخی آزمايشهای ديگر لازم باشد. اين جريان برای به اجرا گذاردن درمان توسط پزشک مشاور مهم است.در مجموع ميتوان گفت که با اجرای اين معاينه فنی” حد اکثر اطلاعات را در رابطه با وضعيت جسمانی و سلامت فعلی خود کسب کرده ايد. البته نبايد از اين شانس غافل بود که بيماريهای ناشناخته قبل ازاينکه بتوانند سبب آسيبهای جدی شده و علائم بالينی خاصی را ظاهر کنند، شناسائی و تحت درمان قرار ميگيرند. در بسياری از موارد ميتوان گفت که با ظهور علائم بالينی بقول معروف کار از کار گذشته و درمان کامل ميسر نخواهد بود.

در صورت تمايل هر گونه اطلاعات در رابطه با مجموعه تستهای پيشنهاد شده و کارائی آنها بشما ارائه خواهد شد.

آزمايشهای زير بعنوان پيش گيری برای آقايان توصيه ميشود:

سن 45 تا 49 سال
سنآزمايشتست
45پيش گيری سرطان پروستات پيش گيری سرطان روده* پيش گيری از انفارکتوس قلب، مغز و زوال عقل آزمايشهای مربوط به 10 بيماری اصلی)1 تشخيص اضافه بار آهنPSA تست ايمنولوژيکی مدفوع هوموسيستئين، CRP حساس تصوير کامل خون، 24 پارامتر آزمايشگاهی اشباع ترانسفرين
46پيش گيری سرطان پروستاتPSA
47پيش گيری سرطان پروستات پيش گيری سرطان رودهPSA تست ايمنولوژيکی مدفوع
48پيش گيری سرطان پروستاتPSA
49پيش گيری سرطان پروستات پيش گيری سرطان رودهPSA تست ايمنولوژيکی مدفوع

* در صورتيکه آزمايشهای مربوطه هر سال انجام شوند، ضريب اطمينان افزايش پيدا ميکند . اين مسئله برای عموم سنين مطرح است.

)1 شامل : تشخيص تغييرات تصوير خون، ديابت، بيماريهای کليه، آسيبهای کبد، نقرس، اختلالات متابوليسم ليپيدها، اختلال در عمل غده تيروئيد، کمبود آهن، اختلالات متابوليسم مواد معدنی، بطور کلی واکنشهای التهابی.

آزمايشهای زير بعنوان پيش گيری برای آقايان توصيه ميشود:

سن 50 تا 54 سال
سنآزمايشتست
50پيش گيری سرطان پروستات پيش گيری سرطان روده پيش گيری از انفارکتوس قلب، مغز و زوال عقل آزمايشهای مربوط به 10 بيماری اصلی)1 ديابت بيماری معدهPSA تست ايمنولوژيکی مدفوع هوموسيستئين، CRP حساس تصوير کامل خون، 24 پارامتر آزمايشگاهی قند خون، HbA1cو آلبومين در ادرار تشخيص هليکوباکتر پيلوری در مدفوع
51پيش گيری سرطان پروستاتPSA
52پيش گيری سرطان پروستات پيش گيری سرطان رودهPSA تست ايمنولوژيکی مدفوع
53پيش گيری سرطان پروستاتPSA
54پيش گيری سرطان پروستات پيش گيری سرطان رودهPSA تست ايمنولوژيکی مدفوع

)1 شامل : تشخيص تغييرات تصوير خون، ديابت، بيماريهای کليه، آسيبهای کبد، نقرس، اختلالات متابوليسم ليپيدها، اختلال در عمل غده تيروئيد، کمبود آهن، اختلالات متابوليسم مواد معدنی، بطور کلی واکنشهای التهابی.

آزمايشهای زير بعنوان پيش گيری برای آقايان توصيه ميشود:

سن 55 تا 59 سال
سنآزمايشتست
55پيش گيری سرطان پروستات پيش گيری سرطان روده پيش گيری از انفارکتوس قلب، مغز و زوال عقل پيش گيری از نارسائی قلب آزمايشهای مربوط به 10 بيماری اصلی)1 ديابت بيماری معده پيش گيری پوک استخوانیPSA تست ايمنولوژيکی مدفوع هوموسيستئين، CRP حساس Pro BNP تصوير کامل خون، 24 پارامتر آزمايشگاهی قند خون، HbA1cو آلبومين در ادرار تشخيص هليکوباکتر پيلوری در مدفوع Crosslaps، 25-OH-Vitamin D
56پيش گيری سرطان پروستات پيش گيری سرطان رودهPSA کولوسکپی
57پيش گيری سرطان پروستات پيش گيری سرطان رودهPSA تست ايمنولوژيکی مدفوع
58پيش گيری سرطان پروستاتPSA
59پيش گيری سرطان پروستات پيش گيری سرطان رودهPSA تست ايمنولوژيکی مدفوع

)1 شامل : تشخيص تغييرات تصوير خون، ديابت، بيماريهای کليه، آسيبهای کبد، نقرس، اختلالات متابوليسم ليپيدها، اختلال در عمل غده تيروئيد، کمبود آهن، اختلالات متابوليسم مواد معدنی، بطور کلی واکنشهای التهابی.

آزمايشهای زير بعنوان پيش گيری برای آقايان توصيه ميشود:

سن 60 تا 64 سال
سنآزمايشتست
60پيش گيری سرطان پروستات پيش گيری سرطان روده پيش گيری از انفارکتوس قلب، مغز و زوال عقل پيش گيری از نارسائی قلب آزمايشهای مربوط به 10 بيماری اصلی)1 ديابت بيماری معده مارکر تومورPSA تست ايمنولوژيکی مدفوع هوموسيستئين، CRP حساس Pro BNP تصوير کامل خون، 24 پارامتر آزمايشگاهی قند خون، HbA1cو آلبومين در ادرار تشخيص هليکوباکتر پيلوری در مدفوع CEA
61پيش گيری سرطان پروستاتPSA
62پيش گيری سرطان پروستات پيش گيری سرطان رودهPSA تست ايمنولوژيکی مدفوع
63پيش گيری سرطان پروستاتPSA
64پيش گيری سرطان پروستات پيش گيری سرطان رودهPSA تست ايمنولوژيکی مدفوع

)1 شامل : تشخيص تغييرات تصوير خون، ديابت، بيماريهای کليه، آسيبهای کبد، نقرس، اختلالات متابوليسم ليپيدها، اختلال در عمل غده تيروئيد، کمبود آهن، اختلالات متابوليسم مواد معدنی، بطور کلی واکنشهای التهابی.

آزمايشهای زير بعنوان پيش گيری برای آقايان توصيه ميشود:

سن 65 تا 69 سال
سنآزمايشتست
65پيش گيری سرطان پروستات پيش گيری سرطان روده پيش گيری از انفارکتوس قلب، مغز و زوال عقل پيش گيری از نارسائی قلب آزمايشهای مربوط به 10 بيماری اصلی)1 ديابت بيماری معده پوکی استخوانPSA تست ايمنولوژيکی مدفوع هوموسيستئين، CRP حساس Pro BNP تصوير کامل خون، 24 پارامتر آزمايشگاهی قند خون، HbA1cو آلبومين در ادرار تشخيص هليکوباکتر پيلوری در مدفوع Crosslaps، 25-OH-Vitamin D
66پيش گيری سرطان پروستات پيش گيری سرطان رودهPSA کولوسکپی
67پيش گيری سرطان پروستاتPSA
68پيش گيری سرطان پروستات پيش گيری سرطان رودهPSA تست ايمنولوژيکی مدفوع
69پيش گيری سرطان پروستاتPSA

)1 شامل : تشخيص تغييرات تصوير خون، ديابت، بيماريهای کليه، آسيبهای کبد، نقرس، اختلالات متابوليسم ليپيدها، اختلال در عمل غده تيروئيد، کمبود آهن، اختلالات متابوليسم مواد معدنی، بطور کلی واکنشهای التهابی.

آزمايشهای زير بعنوان پيش گيری برای آقايان توصيه ميشود:

سن 70 سال و بالاتر
سنآزمايشتست
هر پنج سال يکبارپيش گيری از انفارکتوس قلب، مغز و زوال عقل پيش گيری از نارسائی قلب آزمايشهای مربوط به 10 بيماری اصلی)1 ديابت بيماری معده پوک استخوانی تومور مارکرهوموسيستئين، CRP حساس Pro BNP تصوير کامل خون، 24 پارامتر آزمايشگاهی قند خون، HbA1cو آلبومين در ادرار تشخيص هليکوباکتر پيلوری در مدفوع Crosslaps،25-OH-Vitamin D CEA
سالی يکبارپيش گيری سرطان پروستاتPSA
هر دو سال يکبارپيش گيری سرطان رودهتست ايمنولوژيکی مدفوع

)1 شامل : تشخيص تغييرات تصوير خون، ديابت، بيماريهای کليه، آسيبهای کبد، نقرس، اختلالات متابوليسم ليپيدها، اختلال در عمل غده تيروئيد، کمبود آهن، اختلالات متابوليسم مواد معدنی، بطور کلی واکنشهای التهابی.

اطلاعات اضافی ديگر برای آقايان:

  • پيشگيری از سرطان پروستات
  • پيشگيری از سرطان روده
  • کاهش دادن ميزان هوموسيستئين: پيشگيری ازسکته قلبی، سکته مغزی و زوال عقلی
  • تشخيص ريسک شخصی سکته قلبی
  • پيش گيری نارسائی قلب
  • پيشگيری تصلب شرائين
  • چک آپ سلامتی
  • تشخيص ريسک پوک استخوانی
  • 10 نکته برای سلامت زيستن و افزايش طول عمر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *