Lab TestVanilinmandelic acid VMA
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدChromatography
نوع و حجم نمونه10 میلی لیتر از ادرار 24 ساعت
-در صورت امکان و با نظر پزشک معالج یک هفته قبل از آزمایش   داروها قطع شوند.
-از24 ساعت قبل تا پایان زمان جمع آوری ادرار از خوردن موز،  شکلات، مركبات، چای پررنگ وقهوه، آناناس، نوشابه گازدار،کیوی،گردو، بستني و شيريني که محتوي وانيل مي باشد واز سيگار کشيدن ، مصرف استامینوفن و فعالیت بدنی شدید خودداري نمائيد
اندیکاسیونموارد مشکوک به نوروبلاستوما، فئوکروموسیتوم، پرفشاری خون، هیپوگلیسمی
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.