لینک 1 ورود به سیستم

لینک 2 ورود به سیستم

لطفا در صورت مشاهده دکمه “دریافت سایر جواب ها” حتما این دکمه نیز فشرده شود.

لطفا برای دریافت جواب کوید 19، دکمه download report فشرده شود تا نسخه انگلیسی جواب دارای qrcode دریافت گردد.