متد: HPLC

کاربرد:

–        موارد مشکوک به عدم تحمل فروکتوز یا عدم تحمل گالاکتوز

–        تشخیص هیپوگلیسمی گاه به گاه

–    در موارد عدم رشد کودک

تفسیر:

افزایش در موارد:

–        عدم تحمل مادرزادی فروکتوز

–        عدم تحمل گالاکتوز،

–        فروکتوزوری ضروری(اختلال ژنتیکی مغلوب)

این آزمایش به عنوان بخشی از غربالگری متابولیک ادرار انجام می شود که می تواند وجود دی ساکاریدها شامل:

ساکارز ( گلوکز + فروکتوز) ، مالتوز  (گلوکز + گلوکز)، لاکتوز ( گلوکز + گالاکتوز)

و مونوساکاریدها شامل: فروکتوز، گلوکز، گالاکتوزرا تشخیص دهد.

تفسیر نتایج آزمایش باید با توجه به نشانه های بالینی صورت گیرد.