Lab TestTransferrin (serum)
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدImmunoturbidimetric method
نوع و حجم نمونه0.5ml serum
اندیکاسیونتشخیص و کنترل درمان کمبود آهن بار اضافه آهن (Iron overload)کنترل متابولیسم آهن در شرایط درمان با Erythropoietin
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات بیشترترانسفرین یک بتاگلوبولین است که در کبد تشکیل شده در کبد است ، یک پروتئین انتقال آهن (و فلزات دیگر) در پلاسما را عهده دار می باشد. در صورت کمبود آهن میزان سنتز افزایش می یابد. آپوترانسفرین  (Apotransfferin) بدون آهن ، در دفاع غیر اختصاصی در برابر عفونت نقش دارد. در طی یک واکنش فاز حاد ، ترانسفرین در پلاسما کاهش پیدا می کند (همانند Pre-Albumin و Ahbumin که از جمله پروتئین های Anti-Acute-Phase-Proteins) محسوب می شوند. تعیین میزان اشباع ترانسفرین برای تشخیص کمبود آهن پنهان یا آشکار مفید است. اشباع ترانسفرین نشان دهنده درصد ترانسفرین است که با آهن اشباع شده است. تعیین ترانسفرین به تنهایی و بدون توجه به اشباع ترانسفرین ، دارای حساسیت تشخیصی به مراتب کمتری نسبت به تعیین فریتین است. اشباع ترانسفرین تنها در صورتی قابل ارزیابی است که به همراه CRP انجام شود.
ارزیابی* در مواردکمبود آهن ، ترانسفرین افزایش می یابد ، آهن سرم و اشباع ترانسفرین کاهش پیدا می کنند.
* در موارد کم خونی بیماری های مزمن ، اشباع ترانسفرین و ترانسفرین کاهش می یابد ( و بندرت طبیعی است) ، آهن کاهش کاهش پیدا می کند.
* در هموکروماتوز (ارثی یا علامتی) ، میزان اشباع ترانسفرین به طور قابل توجهی افزایش می یابد ؛ مقادیر بیش از 50٪ در زنان و بیش از 55٪ در مردان ، نشان دهنده هموکروماتوز است.