توکسوکاریازیس یک بیماری انگلی و از خانواده کرمهای گرد می باشد. این انگل در بسیاری از حیوانات از جمله انسان قادر به ایجاد بیماری است و در سگ و گربه به دو گونه این انگل به نامهای توکسوکارا canis و توکسوکارا cati می تواند سبب ایجاد بیماری شود. این انگل نه تنها در سگ و گربه باعث بیماری می گردد بلکه مهاجرت لارو انگل در بدن انسان، خصوصاً بچه ها ایجاد بیماری می کند.

متد: EIA

کاربرد : احتمال عفونت با توکسوکارا کنيس پس از تماس مشکوک ( مدفوع حيوانات ، محل بازی کودکان)

تفسیر : شخيص آنتی بادی با تيتر بالا عفونت با توکسوکارا کنيس را مطرح می سازد.