Lab TestT3 (Total-Trijodthyronine) TT3
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدECL/CLIA
نوع و حجم نمونه 0.5ml serum
اندیکاسیون-تشخیص پرکاری تیروئید
-پیگیری موارد تحت درمان تیروستاتیک
-موارد مشکوک به مصرف بیش از حد هورمون تیروئید
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات کوتاهتری یدوتیرونین (T3) به میزان کمتری مستقیماً در غده تیروئید (SD) تولید می شود و عمدتا در محیط پیرامونی بدن از “پیش هورمون” T4 تولید سرچشمه می گیرد. T3 از نظر بیولوژیکی حدود ده برابر موثرتر از T4 و نیمه عمر آن حدود 20 ساعت است. T3 تقریباً به طور کامل بشکل متصل به پروتئین در پلاسما وجود دارد (99.8٪) و فقط جزء آزاد آن (FT3) از نظر بیولوژیکی فعال است.
غلظت کل T3 (TT3) نه تنها به ترشح هورمون تیروئید ، بلکه به نرخ تبدیل T4 به T3 نیز بستگی دارد. کاهش تبدیل در بیماری های شدید عمومی (سندرم T3 پایین) ، در سنین بالا و تحت تأثیر برخی داروها (گلوکوکورتیکوئیدها ، پروپرانولول ، آمیودارون) مشاهده می شود. در موارد کمبود ید و کم کاری نهفته تیروئید ، نرخ تبدیل به بصورت جبرانی افزایش می یابد.  
کاربرد تعیین TT3 / FT3 شامل پرکاری آشکار تیروئید (همچنین  T3-hyperthyroidism) ، پیگیری موارد تحت درمان تیروستاتیک و موارد مشکوک به مصرف بیش از حد هورمون تیروئید می باشد. تعیین میزان FT3  برای موارد ذکر شده در بالا نیز به همان اندازه مناسب است.
ارزیابی* در پرکاری آشکار تیروئید ، مقادیر TT3 افزایش می یابد ، در T3-hyperthyroidism فقط T3  افزایش نشان می دهد. در موارد کم کاری شدید تیروئید ، TT3 کاهش می یابد . در مرحله انتقال ممکن است که میزان T3 بعلت بالا رفتن نرخ تبدیل( T4 به T3) بطور نسبی افزایش نشان دهد. جهت بررسی عملکرد تیروئید اتدازگیری میزان TSH لازم است.
* در “سندرم T3 پایین” ، TT3 (مانند FT3) کاهش می یابد. علت این امر تغییر تبدیل T4 به reverse T3 (rT3) است که از نظر بیولوژیکی غیرفعال است. بیماری های شدید ، به عنوان مثال  بی اشتهایی عصبی ، نارسایی نهائی کلیه ، سیروز کبدی ، بیماری های پیشرفته توموری ، شوک ، سپسی و نارسایی ریوی می توانند با سندرم T3 پایین همراه باشند.
* کاهش TT3 (و FT3) ممکن است در موارد تحت درمان با آمیودارون و گلوکوکورتیکوئیدها ، پروپانولول نیز مشاهده شود. مقادیر TT3در سنین پیری نسبتاً پایین تر است ؛ لذا ارزشهای نزدیک به حد اکثر محدوده مرجع می توانند نشانگر یک متابولیسم هیپرتیروئیدی باشد.
* در موارد هورمون درمانی، جهت تشخیص مصرف بیش از حد دارو ، TT3 به دلیل داشتن نیمه عمر کوتاه تر شاخص بهتری نسبت به TT4 ( همچنین FT4) بشمار میرود . مصرف هورمون های تیروئیدی قبل از نمونه گیری ممکن است افزایش کاذب نتیجه آزمایش شود.تغییر در اتصال پروتئین بر TT3 تأثیر می گذارد.
* تغییر در اتصال پروتئین که منجر به افزایش یا کاهش مقادیر TT3 می شود ، تاثیری در تعیین FT3 ندارد . در این موارد ، اولویت باید به تعیین FT3 باشد.
* در مورد پرکاری یا کم کاری تیروئید و اختلالات تبدیل از T4 به T3 ، تغییرات TT3 و FT3 در یک جهت است.