متد: HPLC

کاربرد:

–        موارد مشکوک به عدم تحمل به فروکتوز و یا گالاکتوز

–        در صورت وجود کمبود رشد در کودک

تفسیر: افزایش در موارد عدم تحمل به فروکتوز و یا گالاکتوز (عامل ژنتیکی)

تفسیر نتایج آزمایش باید با توجه به نشانه های بالینی صورت گیرد.