متد: Immunoblot

کاربرد: تشخیص اتو آنتی بادی از کلاس IgG  بر علیه 12 آنتی ژن مختلف شامل :

Scl-70, CENP A, CENP B, RP11, RP155, Fibrillarin, NOR 90, Th /To, PM-Scl 100, PM-Scl75, Ku, PDGFR, Ro-52