Indication                                  Scleroderma
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
پارامترهای موجودANA, Anti Centromere-, Scl-70-, PMScl- antibodies