بر اساس اطلاعات موجود عموم آنتی بادیهای تولید شده در بدن انسان از قدرت مهار اتصال ویروس به گیرنده سطح سلولهای میزبان و مهار تکثیر ویروس بر خوردار نیستند. بعبارت دیگر تنها بخشی از آنتی بادیهای مذکور توان مهار و خنثی سازی ویروس را دارند و تحت عنوان آنتی بادیهای خنثی کننده در نظر گرفته می شوند.

متد : ELISA

کاربرد: تشخیص آنتی بادیهای خنثی کننده بر علیه SARS-CoV-2

این تست اثر مهارکنندگی آنتی بادی ها را بر اتصال اسپایک پروتئین به گیرنده ACE2 نشان می دهد.

آنتی بادی های خنثی کننده می توانند هم پس از عفونت ویروسی و هم پس از واکسیناسیون تشکیل شوند.