نام تستSARS-Cov-2 Flu A, Flu B (qualitative)
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدReal-time PCR (RT-qPCR)
نوع و حجم نمونهنمونه های تنفسی شامل سوابهای اروفارنژیال، نازو فارنژیال ( در محیط VTM )
اندیکاسیونتشخیص افتراقیSARS-Cov-2 ، آنفلوانزا A و آنفلوانزا B
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید
اطلاعات کوتاهواریانتهای الفا و دلتا توسط این متد قابل تشخیص می باشند ولیکن تشخیص واریانتهای جدید ویروسSARS-Cov-2 توسط کیت مورد استفاده مقدور نیست و برای این منظور باید از روشهای تشخیص موتاسیون های خاص استفاده کرد.