Lab TestReticulocyte count
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدBrilliant Cresyl Blue staining
نوع و حجم نمونه 3ml EDTA-blood
اندیکاسیون– تشخیص افتراقی آنمی های  hypo-normo- hyper regenerative  
– بررسی فعالیت مغز استخوان در آنمی های نورموسیتر          
– کنترل درمان
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات کوتاهتعین شاخص تولید رتیکولوسیت (RPI[1]) برای ارزیابی اریتروپوئز در کم خونی ها مناسب تر است.
اطلاعات بیشتررتیکولوسیت ها در مغز استخوان از اریتروبلاست ها بوجود می آیند. پس از 4 روز ، رتیکولوسیت به طور معمول مغز استخوان را ترک کرده و در طی یک روز به گلبول های قرمز خون محیطی بالغ تبدیل می شوند.
ارزیابیدر تشخیص کم خونی ، رتیکولوسیت ها اطلاعات مهمی را در رابطه با ظرفیت بازسازی مغز استخوان ارائه می دهند. برای این منظور شمارش تعداد رتیکولوسیت در خون فقط بطورمحدود مناسب است. یک کم خونی سبب ورود استرس به مغز استخوان می شود. در چنین وضعیتی رتیکولوسیت ها دیگر به مدت 4 روز در مغز استخوان باقی نمی مانند ، بلکه بطور زودرس از مغز استخوان به خون محیطی منتقل و در آنجا طی مدت زمان بیشتری به گلبول قرمز بالغ تبدیل میگردند. میزان انتقال بلوغ رتیکولوسیت ها از مغز استخوان به خون محیطی به شدت کم خونی بستگی دارد. زمان بلوغ رتیکولوسیت ها در خون محیطی تحت عنوان شیفت ارائه می شود. با کمک این مقدار شیفت می توان شاخص تولید رتیکولوسیت (RPI) را تعیین کرد:
RPI = Reti[ % ] x Hematocrit [ % ] / Shift[Days] x 45 The shift is determined from the hematocrit value Shift = 1 day for hematocrit 45%, 1.5 days for hematocrit 35%, 2 days for hematocrit 25% , 3 days for hematocrit 15
مقدار طبیعی RPI حدود 2 است ،
RPI> 3 نشان دهنده باززاد (regeneration) بیش از حدگلبول قرمز است.
RPI <2 نشانگر باززاد ناکافی گلبول قرمز است (به عنوان مثال مغز استخوان نمی تواند کم خونی را جبران کند).
عوامل تاثیرگذار:
در موارد بیماری های میلوپرولیفراتیو یا سرطان مغز استخوان با سلول های خونی لوکواریتروبلاستیک(Leukoerythroblastic reactions) وتولید نابجای گلبولهای قرمز(Extramedullary hematopoiesis) ، RPI قابل استفاده نیست.

[1] reticulocyte production index