Lab Test                                       NSE
Neuron-specific enolase
Gamma-Enolase
تاریخ ایجاد و یا تغییر1402/10/1 
متدElisa
حجم نمونه خون (فریز شده) 1 ml serum

جهت جلوگیری از همولیز باید نمونه خون را پس از انعقاد سنتریفوژ کرده و سرم را بلافاصله جدا و فریز نمود. همولیز سبب جواب مثبت کاذب می شود.
اندیکاسیونتمایز و مراقبت های بعدی و پیش آگهی سرطان ریه سلول کوچک (SCLC) یا نوروبلاستوما.  
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه شود
ارزیابیمقادیر بالا در کارسینوم ریه سلول کوچک یا نوروبلاستوم یافت می شود، اما در بیماری های خوش خیم ریه، بیماری های سلسله اعصاب مرکزی، تومورهای نورواندوکرین، سمینوما یا متاستازهای ریه نیز رخ می دهد. افزایش سطح NSE در CSF می تواند در بیماری های مخرب CNS حاد مانند: تروما، خونریزی، ایسکمی، تومورهای مغزی مشاهده شود.