NMP22 يک تومورمارکر بسيار حساس و اختصاصی در تشخيص زود هنگام سرطان مثانه

NMP22   يک پروتئين هسته سلولی است که توسط سلولهای سرطانی نيز توليد مي شود . ميزان توليد اين پروتئين در سلولهای سرطانی مجاری ادرار 10 برابر بالاتر از سلولهای سالم است . پس از مردن سلولها ، بخشی از NMP بصورت محلول وارد ادرار شده و قابل اندازگيری مي باشد .

حساسیت این تست در مورد سرطانهای invasive تا 90% و سرطانهای insitu حدود 75% و در مجموع اختصاصیت آن بین 74% تا 90% است

در مقایسه با سیتولوژی ادرار در موارد سرطان invasive هر دو متد حساسیت حدود 83% دارند اما در مورد سرطانهای Tcc با 1 grade حساسیت NMP22 حدود 61% و سیتولوژی فقط 17% می باشد. و رویهمرفته حساسیت تست NMP22 بیشتر از سیتولوژی ادرار است .

متد : Rapid , qualitative

کاربرد: موارد مشکوک به سرطان مثانه

تفسیر:

فاکتور های ریسک:

– اعتیاد به دخانیات

– راننده گان کامیون

– افراد شاغل در پمپ بنزین

– نقاش ها

– افرادشاغل در کارخانجات پلاستیک، رنگ و چرم سازی

– بیماران مبتلا به عفونت های مزمن مثانه

• مثبت بودن نتیجه تست بمعنی تشخیص تومور نیست

• نتیجه منفی تست بمعنی رد تومور نیست.

• این تست نمی تواند جایگزین سیستوسکپی شود

• از این تست می توان بعنوان تست غربالگری استفاده کرد (FDA).