Lab TestLactat CSF
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدUV-test, Photometry
نوع و حجم نمونه 0.5ml CSF در لوله استاندارد NaF
اندیکاسیونتشخیص افتراقی مننژیت باکتریائی از غیر باکتریائی
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
تفسیر-افزایش کم : در مننژیت ویروسی نیز مشاهده می شود.
-افزایش متوسط : در Cerebrovascular Insult (CVI) و ایسکمی
-افزایش بالا: مننژیت باکتریائی
اطلاعات بیشترلاکتات محصول نهایی متابولیسم گلوکز بی هوازی است و به عنوان L- لاکتات در بدن وجود دارد. در مغز سالم ، لاکتات (در (CSF در درجه اول توسط آستروسیت ها تولید شده و یک متابولیت طبیعی محسوب می شود. فرآیندهای آسیب رسان ، مانند ایسکمیی و التهابی ، ممکن است منجر به افزایش فعالیت پارانشیمی و آزاد سازی لاکتات شوند. از آنجا که غلظت لاکتات در نمونه های CSF بالاتر از نمونه های پلاسما از همان بیمار است ، تعیین آن در پلاسما ضروری نیست.
هدف اصلی از تعیین لاکتات تشخیص بین مننژیت باکتریایی و غیر باکتریایی است.
افزایش متوسط ​​لاکتات را می توان در بسیاری از بیماریهای التهابی ، عروقی ، متابولیکی و نئوپلاستیک مغز و مننژ مشاهده کرد .