افزایش فعالیت مونوسیت ها یا ماکروفاژها سبب بالا رفتن میزان IL-6 می شود (افزایش پس از 6 ساعت). IL-6 سرعت تشکیل سایر پارامترهای التهابی (CRP) را کنترل می کند که افزایش یا کاهش آن ها با تاخیر تقریباً 24 ساعته قابل اندازه گیری است. IL-6 به ویژه در تشخیص زودرس سپسیس نوزادان اهمیت دارد.

متد: CLIA

کاربرد: تشخیص و کنترل روند واکنش فاز حاد، بخصوص زمانی که از آن بعنوان فاکتور  پیش بینی کننده (prognosis) در موارد سپسی ، تروما و یا جراحی قلب استفاده شود.