Lab TestHE4 Human Epididymis Protein 4
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدECL/CLIA
نوع و حجم نمونه0.5ml serum
اندیکاسیونتأیید تشخیص و کنترل روند سرطان تخمدان. ترکیب HE4 و CA 125 و شاخص ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) که از آن حاصل می شود ، حساسیت و ویژگی تشخیصی را در مقایسه با تعیین تنهای HE4 ، افزایش می دهد
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات کوتاهافزایش مقادیر HE4 در سرطان تخمدان مشاهده می شود. HE4 همچنین می تواند در سایر تومورها (به عنوان مثال سرطان آندومتر) و همچنین در بیماری های خوش خیم تخمدان (به عنوان مثال کیست تخمدان) و آندومتریوز افزایش یابد. علاوه بر این ، نارسایی کلیه نیز می تواند منجر به افزایش غلظت HE4 شود.