Lab TestHBV-DNA (qualitative)) Hepatitis-B-Virus-DNA (qualitative)
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدReal time PCR
نوع و حجم نمونه2ml serum/EDTA blood
انتقال نمونه تا 6 ساعت در دمای اطاق، تا 72 ساعت در یخچال. نمونه هپارینه قابل قبول نمی باشد..  
اندیکاسیونقبل و طی درمان ( تعیین viral load )
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.