Lab Test  Diabetes mellitus Autoantibodies
تاریخ ایجاد و یا تغییر   1401/10/10
نوع نمونه  2ml Serum
تستهای موجود      (IFT) Anti-ICA antibodies *
   (ELISA) Anti- GAD antibodies *
    (ELISA) Anti-IA-2 antibodies *
  (ELISA) Anti-Insulin antibodies *
(ELISA) Anti-ZnT8 antibodies *
اطلاعات کوتاه  آنتی انسولین بخصوص در کودکان ملاحظه می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر، در لیست الفبایی، به هر یک از تست ها مراجعه نمائید.