Lab TestCyclosporin A (Immunosuppressive Drug) Calcineurin-Inhibitor CSA
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدECL
نوع و حجم نمونه 2ml EDTA-Blood
– نمونه گیری 12 ساعت پس از آخرین مصرف سیکلوسپورین
– ارزش 2 ساعت: 2ساعت +/- پانزده دقیقه پس از صرف دارو
اندیکاسیوننظارت مداوم بر درمان
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات کوتاهنیمه عمر: 6 تا 20 ساعت ، حالت ثابت (Steady State) بعد از 2 تا 5 روزظاهر می شود.
ارزش 2 ساعت ، اندازه بهتری برای ارزیابی جذب ، اثر دارو ، کنترل سمیت و اثر سرکوب کنندگی سیستم ایمنی ، در مقایسه با ارزش 12 ساعت ،محسوب می شود.
اطلاعات بیشترسیکلوسپورین A   (CSA)از تشکیل و تکثیر لنفوسیت های T سیتوتوکسیک جلوگیری می کند. این اثر برگشت پذیر است و بنابراین به حضور دائمی CSA در غلظت کافی مرتبط است. CSA و محصولات متابولیسم آن دار ای عوارض جانبی جدی، بخصوص اثر سمی در رابطه با کلیه ، کبد و سیستم عصبی می باشد.
پس از مصرف خوراکی ، 30-50٪ CSA جذب می شود. حداکثر غلظت پلاسما پس از 1 تا 6 ساعت ظاهر می شود. بخش اصلی سیکلوسپورین در خون (60 تا 70 درصد) در گلبول های قرمز است. حالت پایدار پس از 2 تا 5 روز حاصل می شود. CSA تا 95 ٪ توسط آنزیمهای سیتوکروم P450 (عمدتا CYP3A4) در کبد متابولیزه می شود ؛ بیش از 30 متابولیت تا بحال شناخته شده اند. نیمه عمر حذف این دارو 6-20 ساعت است. بیشترین مقدار آن به عنوان متابولیت از طریق صفرا دفع می شود ، فقط حدود 1٪ ار آن بدون تغییر از راه کلیه ها یا در صفرا دفع می گردد.
نظارت بر درمان:
توصیه می شود که پایش غلظت در چند هفته اول چندین بار در هفته ( تا رسیدن به محدوده هدف دوز تجویزی) انجام و سپس کاهش تدریجی پایش غلظت صورت گیرد. در موارد مشکوک به رد پیوند ، عفونت ، بروز اختلال در عملکرد کلیه یا کبد ، تغییر در دوز سیکلوسپورین یا تغییر در داروهای دیگر و بخصوص کنترلهای بیشتر در پایش غلظت دارو، لازم خواهد بود
ارزیابی :
باید توجه داشت که دوز تجویزی وابسته به نوع پیوند ، مرحله درمانی و همچنین ترکیب با سایر داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی می باشد. بکمک پایش غلظت 2 ساعته ( در مقایسه با پایش روزانه) بهتر می توان ریسک  رد حاد پیوند یا مسئله سمیت را محاسبه کرد. نقطه ضعف این روش پنجره زمانی بسیار کوتاه برای جمع آوری خون است که بین 105 تا 135 دقیقه پس از تجویز قراردارد. مقادیر CSA تعیین شده توسط روشهای مختلف ، به دلیل ویژگیهای مختلف، بطور مستقیم قابل مقایسه نیستند.
دلایل افزایش سطح سرم:
ترکیب با مهار کننده های سیستم CYP450 (به عنوان مثال وراپامیل ، لرکانیدیپین ، دیلتیازم ، تتراسایکلین ، اریترومایسین ، داروهای ضد بارداری خوراکی ، کتوکونازول) ، آب گریپ فروت و اختلال عملکرد کبد.
دلایل پایین بودن سطح سرم:
ترکیب با القا کننده های سیستم CYP450 (به عنوان مثال فنی توئین ، کاربامازپین ، باربیتورات ها ، ریفامپیسین ، ایزونیازید ، گریزئوفولوین ، اتامبوتول) در کودکان