Lab TestCoombs test (direct)
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدAgglutiation test
نوع و حجم نمونه 1ml EDTA-Blood
اندیکاسیونبررسی واکنشهای انتقال خون (واکنشهای همولیتیک حاد ، تأخیری) ، همولیزهای خودایمن ، بیماری همولیتیکی نوزادان، همولیزهای ایمنی ناشی از دارو
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
ارزیابیاز آزمون poly specific Coombs test برای بررسی بار گلبول های قرمز بیمار با آنتی بادی ها یا فاکتورهای مکمل (اتو آنتی بادی ها ، بیماری همولیتیک نوزادان ، واکنش انتقال خون ) استفاده می شود. اگر نتیجه آزمایش مثبت باشد ، لازمست که کمبس مستقیم با استفاده از سرمهای اختصاصی (C3d ، IgA ، IgG ، IgM) تکرار شود. کمبس غیر مستقیم بمنظور تشخیص آنتی بادی آزاد در سرم صورت می کیرد.