Lab TestCIC Circulating immune complexes
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدELISA
نوع و حجم نمونه0.5ml serum
اندیکاسیونموارد مشکوک به گلومرولونفریت ناشی از ایمیون کمپلکس و واسکولیت ها
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات کوتاهارزش تشخیصی این پارامتر محدود است مگر در مواردی که روند تغییر آن بطور مرتب کنترل شود.
اطلاعات  بیشترکمپلکسهای ایمنی در گردش (CIC) طی دفاع ایمنی بدن در برابر آنتی ژن های درون زا یا برونزا مانند باکتری ها و ویروس ها بوجود می آیند. با فعال شدن سیستم مکمل ، کمپلکسهای مذبور به سیستم رتیکولواندوتلیال منتقل شده و با سرعت های مختلف (بسته به اندازه و ساختار کمپلکس) از گردش خون خارج می شوند. اگر مقدار CIC تشکیل شده از توان تجزیه فاگوسیت ها بیشتر باشد ، می توان CIC را در سرم تشخیص داد . در این حال ایمیون کمپلکسها می توانند در دیواره رگ ها و اندام ها (به عنوان مثال در کلیه) رسوب کرده و سیستم مکمل و سیستم ایمنی سلولی (به ویژه در CIC های با بزرگی متوسط) را فعال کنند. تعداد قابل توجهی از پروتئین های پلاسما ، مانند پروتئین های مکمل C1q) ، C4b ، C3b ( فاکتور H ( کنترل کننده فعالیت کمپلمان) ، فاکتورهای روماتوئید ، فیبرونکتین و غیره می توانند در CIC ادغام شده و سبب ایجاد مجموعه های بزرگ پروتئینی شوند. CIC همچنین می تواند به عنوان کرایوگلوبولینمی ظاهر شود.  
ارزیابیCIC نه تنها در بسیاری از بیماری ها ، بلکه بطور فیزیولوژیکی در رابطه با از بین بردن آنتی ژن ها نیز ایجاد می شود. بنابراین ارزش تشخیصی این پارامتر کم است.
افزایشCIC به ویژه در موارد زیر مشاهده می شود:
بیماری های خود ایمنی: SLE ، آرتریت روماتوئید ، واسکولیت ، سندرم شوگرن ، اسپوندیلیت آنکیلوزان ، اسکلرودرمی (به ویژه CIC با اندازه متوسط)
بیماریهای عفونی: عفونت های استرپتوکوکی، استافیلوکوکی ، پنوموکوکی ، هپاتیت B و C ، HIV ، سرخک ، تب دنگی ، توکسوپلاسموز ، مالاریا و غیره (اغلب CIC بزرگتر)
گلومرولونفریت
بیماری های خونی: لوسمی ها ، لنفوم ها ، بیماری هوجکین
بیماری التهابی مزمن روده: کولیت اولسراتیو ، بیماری کرون
هپاتوپاتی های مزمن: PBC (Primary biliary cholangitis)
مصرف دارو: طلا ، D – پنی سیل آمین
بیماری سرمی ناشی از آنتی توکسین های با منشأ حیوانی
فیبروز کیستیک (mucoviscidosis).
تعیین CIC عمدتاً برای نظارت بر روند و کنترل درمان بیماریهای دارای درگیری کمپلکس ایمنی استفاده می شود. در آرتریت روماتوئید ، بین غلظت CIC و فعالیت التهابی رابطه وجود دارد.