Lab TestChlamydia trachomatis antibody(IgG) Lymphogranuloma venerum Morbus Reiter
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدEIA
حجم نمونه خون0.5ml serum
اندیکاسیوناحتمال عفونت کلامیدیا، خصوصا در عفونت های تناسلی – ادراری نظیر: Urethritis
-Adnexitis
-Prostatitis
-Cervicitis
-Salpingitis
-Reactive Arthritis
-Atypical Pneumonia
-Trachom
-Conjuctivitis
-M.Reiter
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمایید.
اطلاعات بیشترتیتر قابل توجه آنتی بادی از کلاس IgGبعلت فرا گیر بودن عفونت در بسیار از موارد مشاهده می شود.
عفونتهای موضعی معمولا با افزایس تیتر آنتی بادی همراه نیستند. در صورت لزوم بهتر است که از روش کشت میکرواورگانیسم و یا PCR استفاده شود.