Lab TestCarbamazepine (Anti-epileptic) Tegretol®, Timonil®
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدCLIA
نوع و حجم نمونه 0.5ml serum
نمونه خون باید بلافاصله قبل از مصرف دوز بعدی گرفته شود.
اندیکاسیون-کنترل، بخصوص در شروع درمان
-تغییر میزان مصرف همزمان با مصرف داروهای دیگر
-موارد مشکوک به مسمومیت
-اختلال در فارماکوکینتیک
-مقاومت در برابر درمان
-مصرف دارو در بارداری
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات کوتاهطول نیمه عمر: 18 تا 65 ساعت (یکبار مصرف) یا 10 تا 25 ساعت (درمان طولانی مدت) ، حالت ثابت بعد از 2 تا 8 روز ظاهر می شود.
اطلاعات بیشترکاربامازپین پس از مصرف خوراکی به آرامی و تقریباً بطور کامل جذب می شود. حداکثر غلظت پلاسما در شروع درمان پس از 2 تا 24 ساعت ، در حالت ثابت پس از 1 تا 5 ساعت مشاهده می شود. (حالت پایدار پس از 2 تا 8 روز حاصل می شود).
کاربامازپین توسط سیستم سیتوکروم P450 (به طور عمده توسط ایزوآنزیم CYP3A4) به متابولیت های زیادی تجزیه می شود ، اما فقط 10,11-Carbamazepinepoxid دارای اثر ضد تشنج است. غلظت سرمی 10,11-Carbamazepinepoxidحدود 5 – 81٪ از کاربامازپین است و بستگی زیادی به نوع و سطح داروی مشترک (Co-medication) دارد. سهم این متابولیت در اثر درمانی در درمان با کاربامازپین مشخص نیست. نیمه عمر حذف کاربامازپین 65- 18 ساعت پس از یک بار مصرف یا 25-10 ساعت با درمان طولانی مدت است. حدود 2 – 3٪ بدون تغییر دفع می شود.
ارزیابیعوارض جانبی بالینی کاربامازپین ظاهراً بیشتر به میزان اپوکسید  و کمتر به غلظت کاربامازپین غیر متابولیزه ، ارتباط دارد.
دلایل افزایش سطح سرم:
-مصرف بیش از حد
-بیماری کبدی
-استفاده همزمان از مهار کننده های CYP3A4
-قطع القا کننده CYP3A4
-در شرایط استفاده از Lamotrigin و Felbamat ممکن است کاربامازپین اپوکسید افزایش پیدا کند .
دلایل کاهش سطح سرم: کمبود دوزاژ ، القا متابولیسم توسط خود ماده یا سایر داروهای ضد صرع (به عنوان مثال فنی توئین ، فنوباربیتال ، پریمیدون)
ReferencesSchulz M, Schmoldt A. Therapeutic and toxic blood concentrations of more than 800 drugs and other xenobiotics. Pharmazie 58: 447-74, 2003(79) Külpmann WR. Clinical Toxicological Analysis: Procedures, Results, Interpretation. 1 ed. Wiley-VCH Verlag, Weinheim, 2009(138)