Lab TestCA 125 Cancer Antigen125
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدELFA/ECL/CLIA
نوع و حجم نمونه0.5ml serum
اندیکاسیونمارگر انتخاب اول در تشخیص سرطان تخمدان (ovarial carcinoma)
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات کوتاهطول نیمه عمر: 5 روز علاوه بر CA 125 ، می توان از HE4 به عنوان مارکر با ویژگی بالاتر و CA 72-4 به عنوان نشانگر کارسینوم موسینی تخمدان (Ovarian mucinous carcinoma) استفاده کرد.
اطلاعات  بیشترآنتی ژن CA 125 را می توان با کمک آنتی بادی مونوکلونال OC 125 عمدتا در سطوح سلول سرطان تخمدان ، تشخیص داد. OC 125 همچنین با تخمدان های جنین و بزرگسالان ، رحم ، پستان ، لوله های رحمی و غیره نیز واکنش نشان می دهد بنابراین ، CA 125 به عنوان یک جز طبیعی از اپیتلیوم سطح دستگاه تناسلی زنان محسوب می شود. از نظر فیزیولوژیکی ، CA 125 فقط در دوره جنینی به طور فزاینده ای تولید می شود. بنابراین CA 125 به عنوان پروتئین آنکوفتال (مشابه AFP و CEA) نیز شناخته می شود. طول نیمه عمر CA 125  5 روز است.
اندیکاسیون:
سرطان تخمدان سروزی (serous ovarian carcinoma)
برای پیگیری و ارزیابی پیش آگهی (اولین مارکر)
سرطان لوزالمعده برای تشخیص (مارکر دوم)
سرطان پستان برای تشخیص و پیگیری
ارزیابیCA 125 در سرطان تخمدان:
CA 125 در سرم ، در حدود 10٪ از کل سرطان های تخمدان قابل تشخیص نیست. حساسیت تشخیصی  CA 125در کارسینوم تخمدان، به خوبی با مرحله تومور متناسب است. CA 125 می تواند با حساسیت حدود 80٪ ،موارد بهبود و عود سرطان تخمدان را نشان دهد. با این حال رسیدن میزان مارکر به حد طبیعی ،به معنی بهبودی کامل نیست، چرا که میکرومتاستازها ممکن است هنوز هم وجود داشته باشند. همچنین قابل تصور است که ترجیحاً آندسته از سلولهای توموری که مارکر را بیان می کنند، توسط شیمی درمانی، تخریب شوند.
CA 125 در سایر سرطان ها :
برای سایر بدخیمی ها ، CA 125 دارای حساسیت کمتری است کارسینوم پستان 12درصد کارسینوم سرویکس 13درصد کارسینوم پانکرآس 59 تا 79درصد کارسینوم کولورکتال 20 تا 40 درصد کارسینوم معده 40 درصد کارسینوم برونشها 30 تا 75درصد