Lab TestBilirubin (Total)
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدکلریمتری (DPD)
نمونه خون0.5ml serum
اندیکاسیونتشخیص ، تشخیص افتراقی و کنترل روند یرقان
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات بیشتربیلی روبین هنگام تجزیه و شکسته شدن هموگلوبین تولید می شود: 80 – 90٪ از گلبول های قرمز پیر و فرسوده ، 10 تا 20٪ از سایر پروتئین های حاوی هم (Heme) سرچشمه می گیرد0بیلی روبین غیر کنژوگه (“غیرمستقیم”) درپلاسما به آلبومین متصل می گردد . قبل از ورود به کبد، بیلی روبین از آلبومین جدا شده و در داخل سلولهای کبدی با دو ملکول اسید گلوکورونیک ترکیب و به بیلی روبین کونژوگه (“مستقیم”) تبدیل می شود. بیلی روبین کنژوگه از طریق مجرای صفرا در روده دفع می شود. در ادامه ، بیلی روبین وارد چرخه تجزیه شده از طریق urobilinogen (چرخه انتروهپاتیک) به رنگدانه مدفوع stercobilinogen و stercobilin تبدیل می شود.
ارزیابیافزایش بیلی روبین غیر مستقیم( غیر کنژوگه): یرقان پیش کبدی (pre-hepatic) : آنمی همولیتیک، کم خونی پرنیشیوز، پس از جذب هماتومهای بزرگ، سندرم Crigler-Najjar، سندرم Gilbert افزایش بیلی روبین مستقیم (کنژوگه)  در یرقان های کبدی و پس کبدی (post- hepatic): هپاتیت، کلستاز داخل کبدی ناشی از داروها، خارج کبدی بعلت سنگ صفرا، عفونت ها، تومورها، آترزی مجاری صفراوی، سندرم Dubin-Johnson ، سندرم Rotor، کلستاز ایدیوپاتیک  عود کننده. در موارد درمان با Eltrombopag ( در مان ترومبوسیتوپنی و/یا آنمی آپلاستیک) ممکن است که غلظت بیلی روبین  مستقیم تا 10درصد بالاتر از میزان حقیقی گزارش شود (interference) .