Lab TestBAP Ostase Ostase Bone alkaline phosphatase (BAP)
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدCLIA
نمونه خون (ناشتا) 0.5ml serum
اندیکاسیونارزیابی روند فعالیت استئوبلاستها در پوکی استخوان ، استئومالاسی ،راشیتیسم ، کمبود ویتامین D ، هایپرپاراتیروئیدیسم اولیه ، استئو پاتی کلیوی ، متاستازهای استخوانی
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمایید.
تفسیرمیزان اوستاز در كودكان و نوجوانان به دلیل رشد استخوان بیشتر از بزرگسالان است. افزایش مقادیر اوستاز در هیپرپاراتیروئیدیسم ، متاستازهای استخوانی ، بیماری پاژه ، استئودیستروفی کلیوی ، پوکی استخوان و در برخی از موارد پس از پیوند کلیه مشاهده می شود .
اطلاعات بیشترفسفاتاز قلیایی اختصاصی استخوان (ایزوآنزیم -AP استخوان ، اندازه گیری شده در ایمونواسی در سرم) نشانگر میزان فعالیت استئوبلاستها و پارامتر تخریب استخوان محسوب می شود. این پارامتر می تواند برای نظارت بر پیشرفت بیماری های استخوانی اولیه و ثانویه و همچنین برای تشخیص زود هنگام متاستازهای استخوانی مورد استفاده قرار گیرد.
ارزیابیدركودكان: افزایش قابل توجه در راشیتیسم ناشی از کمبود ویتامین D (كه در صورت درمان موفقیت آمیز کاهش پیدا می کند).
در بزرگسالان: افزایش حداکثری در استئومالاسی و بیماری پاژه . در بیماری پاژه میزان فسفاتاز قلیائی اختصاصی استخوان و همچنین کل میزان فسفاتاز قلیائی با میزان درگیری استخوان متناسب است . این ارتباط در موارد تحت درمان با بیفسفونات یا کلسی تونین نیز قابل مشاهده است.
در نارسائی کلیه : هیچ انباشتی رخ نمی دهد. میزان پراکندگی درون فردی Bap Ostase بسیار ناچیز است. در روند های طولانی مدت ممکن است که نوسانات فصلی در سطح ویتامین D منجر به پراکندگی بیشتر شود. بهمین جهت لازم است که این مسئله در طول بررسی های بعدی (درمان ، متاستاز استخوان) مورد توجه قرار گیرد.  مزیت تعیین اوستاز در مقایسه با استئوکلسین ، پایداری بهتر و نقطه ضعف آن، پاسخ نسبتاً تنبل به  درمان است. یک مزیت در تعیین استئواز در مقایسه با استئوکلسین ، پایداری بهتر است ، یک نقطه ضعف ، پاسخ نسبتاً تنبل استاتیس در حین درمان است.