Lab TestAPTT aPTT Activated Partial thromboplastin time
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدCoagulometry
نمونه خون 0.5ml Citratplasma
اندیکاسیون-تست غربالگری در موارد خونریزی( قبل از عمل جراحی)
-احتمال هموفیلی
-کنترل درمان با هپارین (unfractionated Heparin)
-احتمال وجود Inhibitors نظیر Lupus anticoagulants
-کنترل درمان جایگزین هموفیلی A و B قبل از عمل جراحی.
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمایید
اطلاعات بیشترAPTT یک تست کلی و فراگیر (global test) است که نقایص سیستم انعقاد داخلی (F XII.XI,IX,XIII) و بخش انتهائی مشترک (F X,V,II,I) را مشخص می کند.
ارزیابیAPTT طولانی نشان دهنده کمبود عوامل ذکرشده در فوق است. APTT همچنین درحضورLupus anticoagulants،در موارد درمان باunfractionated Heparin ،کومارین (فاکتورIX وابسته به ویتامین K است) و دردرمان با داروهای جدید ضدانعقادی خوراکی مستقیم(dabigatran> rivaroxabanطولانی میشود. یکAPTTنرمال،کاهش جزئی فاکتورها را رد نمی کند(کمتر از چهل در صد از حد نرمال)، ولیکن ازنظربالینی این امر باعث خونریزی خود به خود نمیشود. البته ممکن است که قبل ازعملیات جراحی سخت تعیین هر یک از فاکتور های مربوطه لازم باشد( حد اقل فعالیت برابر با 60%) . یکAPTT کوتاه شده ممکن است بعلت افزایش فعالیت فاکتورVIIIبه عنوان یک واکنش فازحاد ایجاد شود.