Lab Test Anti-jo-1 antibodies (ENA) Anti-Histidyl-tRNA- Synthetase antibodies Anti-Aminoacyl-tRNA- Synthetase antibodies
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدELISA
حجم نمونه خون0.5ml Serum
اندیکاسیونتشخیص افتراقی میوزیت ها و آلوئولیت فیبروز دهنده
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمایید
اطلاعات بیشترآنتی بادی Jo-1 در حقیقت بر علیه Histidyl-tRNA-Synthetase (متعلق به گروه  Aminoacyl-Transfer-RNA-Synthetase) تولید می شود. که در سنتز پروتئین نقش دارند.
ارزیابیآنتی بادی بر علیه آمینواسیل-tRNA سینتتاز در میوزیتیدهای خود ایمن (polymyositis ، dermatomyositis) و سندرم آنتی سینتتاز ( زیر مجموعه از بیماریهای التهابی ایدیوپاتیک عضله) مشاهده می شود. این آنتی بادی در بیش از 90 درصد از بیماران مبتلا به میوزیت و بیماری نسج بینابینی ریه قابل تشخیص است . ویژگی آنتی بادی مذکور بسیار بالا است. سندرم آنتی سینتتاز توسط میوپاتی ، پلی آرتریت و پدیده رینود مشخص می شود ، اما می تواند (به ویژه در ابتدا) بدون درگیری عضلات ادامه یابد. بعلاوه بیماران مبتلا به آنتی بادی در برابر آمینواسیل-tRNA-سینتتاز دچار آلوئولیت فیبروز دهنده می شوند. اطلاعات مهم درباره غربالگری باANA-IFT :
ANA-IFT یک الگوی فلورسانس سیتوپلاسمی را نشان می دهد. Aminoacyl-Transfer-RNA-Synthetase در ریبوزومها در سیتوپلاسم قرار دارند. الگوی فلورسانس سیتوپلاسمی معمولاً هنگام بررسی تست ANA گزارش نمی شود ، زیرا معمولاً غیر اختصاصی است. در موارد مشکوک به پلی میتوزیت یا درماتومیوزیت باید ، حتی اگر ANA-IFT منفی باشد ، Anti-jo-1به روش ELISA انجام شود.
ReferencesConrad K, Schößler W, Hiepe F. Autoantikörper bei systemischen Autoimmunerkrankungen. Ein diagnostischer Leitfaden. Dustri Verlag, 2006(161).