گیرنده استیل کولین (AchR) گیرنده های ترانس مامبرانی هستند که در بخش های مختلف سیستم عصبی نسبت به اتصال ترارسان عصبی استیل کولین واکنش نشان می دهند. آنتی بادی های استیل کولین موجب بلوکه شدن انتقال عصبی عضلانی از طریق تداخل با باند شدن استیل کولین (ACh) به گیرنده استیل کولین (AChR) در غشای عضلانی می شوند و بدین وسیله از انقباض عضلانی پیشگیری می کنند. این پدیده یکی از ویژگی های میاستنی گراو (MG) است. 

مياستنی گراويس (Myasthenia Gravis) يک بيماری خود ايمن مزمن عصبی عضلانی است که غالبا عضلات خاصی همانند عضلات کنترل کننده حرکات پلک، صورت، جويدن، بلعيدن و حرف زدن را درگير ميسازد. عضلات ديگر از جمله عضلات کنترل کننده تنفس، گردن و پاها نيز ممکن است تحت تاثير اين بيماری قرار گيرند. تشخيص بيماری  در درجه اول بالينی است .

متد: EIA

کاربرد :

تشخیص میاستنی گراو

تفسیر

  1. اين آنتی بادی در 10تا 20 درصد از بيماران مبتلا به مياستنی گراو منفی است . بعبارت ديگر عدم تشخيص Anti-AchR antibody اين بيماری را رد نمي کند.
  2. Anti- MuSK antibody در 40 تا 70 در صد از بيمارانی که فاقد Anti-AchR antibody هستند مثبت است.

بااستفاده از دو تست سرولوژيکی فوق مي توان بيش از 95 در صد از موارد مياستنی گراويس را از طريق آزمايش سرولوژيکی تشخيص داد .

از همراهی هاپلوتيپ های A1,B8 و DR3 با اين بيماری نيز مي توان جهت تشخيص استفاده کرد.