اندیکاسیون:

  • موارد مشکوک به اختلالات ژنتیکی در متابولیسم اسیدهای آمینه،
  • ذخیره آمینو اسیدهایاترانسپورت اسیدهای آمینه، به عنوان مثالسندرم فانکونی(Fanconi-Syndrom)یا بیماری هارتناپ(Hartnup)

ارزیابی:

 بسته به نوع اختلال متابولیک زمینه‌ای، می‌توانافزایشیک اسید آمینهخاص ویا گروه‌هایی از اسیدهای آمینه را  مشاهده کرد.