Lab Test Alpha Heavy Chain disease α-HCD  
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدImmunoelectrophoresis
حجم نمونه خون0.5ml Serum
اندیکاسیوناسهال مزمن همراه با درد شکم، کم شدن وزن، بدی جذب و انتروپاتی ناشی از هدر رفتن پروتئین
Digestive form of α-HCD
Respiratory form of α-HCD
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات بیشتراین بیماری  بیشتر در سیستم مترشحه IgA روده باریک ظاهر می شود که در آن تمام روده باریک و یا قسمت پروکزیمال آن مورد تهاجم قرار می گیرد. این بیماران اغلب دچار آنمی، هیپوکالمی، هیپوکالسمی، هیپو منیزیمی ، هیپوآلبومینمی، افزایش آلکالن فسفاتاز ( ایزوفرم روده) می باشند. برخی از بیماران دارای عفونتهای انگلی می باشند. الکتروفورز پروتئینهای سرم تنها در نیمی از بیماران غیر طبیعی است( باند با قاعده پهن واقع در2α تا β ) .
ارزیابیموارد مشکوکبه
α-HCDباید توسطimmunohistochemistry موردتایید قرارگیرند.