Lab Test Aldosterone-Renin-Quotient (ARQ)  
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدCLIA
حجم نمونه خون1 میلی لیتر EDTA-Plasma.
توجه: EDTA-Plasma را در درجه حرارت 2-8°C قرار ندهید. نمونه خون را تا مرحله فریز سرد نکنید، بلکه آنرا در حرارت اطاق سریعا پردازش کنید. Cryoactivation می تواند منجر به تشکیل رنین فعال از پرورنین (prorenin) شود (تا 10برابر غلظت پلاسما رنین) که سبب مقدار نادرست رنین می گردد.
نمونه گیری : تعیینARQ مستقل از میزان مصرف سدیم خوراکی ، موقعیت یا طرز قرار گرفتن بدن در موقع نمونه گیری و زمان است. در صورت امکان باید با نظر پزشک معالج داروهای زیر قطع شود:
4 هفته قبل: دیورتیک های نظیر فوروزماید (loop diuretics) ، دیورتیک های تیازید ، آنتاگونیست های مینرالوکورتیکوئیدها (Spironolacton,Eplerenon,Amilorid و غیره)
حداقل 1 هفته قبل: بتابلوکرها ، Imidazolinreceptor-Agonists (به عنوان مثال کلونیدین) ، مهارکننده های ACE ، آنتاگونیست های آنژیوتانسین (Sartane) ، مهارکننده رنین (Aliskiren) ، آنتاگونیست های کلسیم (Dihydropyridine) .  
اندیکاسیونغربالگری هایپرآلدوسترونیسم اولیه ، به ویژه در موارد فشار خون بالا که تنظیم آن با دارو دشوار است( و نیاز به بیش از 2 داروی ضد فشار خون دارد)
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
تفسیرافزایش ARQ، در صورتیکه میزان آلدوسترون حداقل در بالاترین محدوده مرجع فوقانی باشد ،   نشانه ای از هیپرآلدوسترونیسم اولیه
(M. Conn) محسوب می شود. توصیه می شود که در اینگونه موارد از یک تست تأیید کننده (نظیر آزمایش تحمل سالین) استفاده شود.
اطلاعات بیشترنسبت آلدوسترون / رنین (ARQ) بهترین پارامتر برای غربالگری برای هایپرالدوسترونیسم اولیه محسوب می شود.
اثر گذاری داروها بر جواب آزمایش* بالا بودن اشتباه ARQ :
beta-receptor blocker (سرکوب رنین) ، کلونیدین.
* پائین بودن اشتباه ARQ:
AT-II-Rezeptor-1-Antagonisten ، آنتاگونیست های آلدوسترون ، دیورتیک های تیازیدی و بعد از مهار کننده های ACE
(کاهش آلدوسترون + افزایش رنین).
* بدون اثر قابل توجه در ARQ:
* Alpha-Rezeptor blocker، آنتاگونیست های کلسیم