Lexicon(Alcohol abuse (abstinence monitoring
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1401/11/24
* زمینه :
جهت تشخیص پرهیزو یا سوء مصرف الکل می توان از نشانگرهای مستقیم و غیرمستقیم استفاده کرد. بیومارکرهای غیرمستقیم آنهایی هستند که اثرات الکل را بر بدن اندازه گیری می کنند. از اندازه گیری CDT% (Carbohydrate Deficient Transferrin) و ترکیب CDT% و گاماGT برای تشخیص سوء مصرف مزمن الکل استفاده می شود.

* ارزیابی:
در صورت مصرف الکل بیش از 60-80 گرم در روز برای حداقل یک هفته ، می توان افزایشCDT٪را انتظارداشت.به عنوان یک بیومارکر مستقیم برای مصرف حاد الکل، از تعیین اتانول در خون استفاده می شود. باید توجه داشت که تشخیص مستقیم اتانول در خون تنها طی چند ساعت و در ادرار چند ساعت بیشتر امکان پذیر است. .