Lab TestAdrenalin (Plasma) Epinephrine Catecholamines
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدELISA
نوع و حجم نمونه-3ml EDTA-plasma
-با توجه به وابستگی زیاد نتیجه آزمایش به زمان نمونه گیری، توصیه می شود که نمونه گیری همواره در ساعتی ثابت و تعریف شده انجام شود.
-تست حتی المقدور پس از وعده غذائی بزرگ انجام نشود.
-قبل از نمونه گیری از استرس جلوگیری شود.
-داروها ، در صورت امکان و پس از تایید پزشک معالج ، قطع شوند.
-از سه روز قبل از نمونه گیری از قهوه، چای، نیکوتین، موز، پنیر، انواع بادام، شکلات ،تخم مرغ اجتناب شود.
اندیکاسیون-تومورهای سمپاتوادرنال
-نوروبلاستوما
-هیپرتونی مقاوم به درمان
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
تفسیرافزایش در:
– فئوکروموسیتوما
– نوروبلاستوما
– کارسینوئید
– سندرم کوشینگ
– انفارکتوس حاد قلب
اطلاعات کوتاهبرای تشخیص فئوکروموسیتوما ، تعیین متانفرین در پلاسما ارزش تشخیصی بیشتری دارد.