LexiconAdenovirus Infection
تاریخ ایجاد و یا تغییر1401/11/24
* عامل بیماری:
آدنو ویروس ها از جمله DNA ویروس های مقاوم در برابر محیط هستند که دارای بیش از 50 سروتیپ بوده و می توانند تصاویر بالینی متفاوتی ایجاد کنند.
* مسیر عفونت:
آدنو ویروس ها از طریق تماس، قطرات تنفسی و یا بلع منتقل می شوند. تنها مخزن این پاتوژن انسان است.
* کلینیک: دوره کمون: 2 تا 10 روز
عفونت چشم:
– کراتوکونژونکتیویت اپیدمیک
– ورم ملتحمه فولیکولی
– تب حلقي ملتحمه اي (گلو درد ناشي از آدنو ويروس ها).
عفونت های مجاری تنفسی:
– عفونت های حاد تنفسی،(گاهی همراه باتب )
– تب حلقی ملتحمه ای
عفونت دستگاه گوارش:
* گاستروانتریت، گاهی با لنفادنوپاتی مزانتریک
در مورد افراد دارای نقص ایمنی روندهای سخت و همچنین منتشره ممکن است.
تشخیص:
* تشخیص آنتی ژن آدنو ویروس در مدفوع (درمواردعفونت دستگاه گوارش)
* تشخیص آدنو ویروسDNA توسط سواب های نازوفارنکس یا ترشحات تنفسی، سواب ملتحمه ، مدفوع و غیره( به ویژه در موارد سرکوب سیستم ایمنی و عفونت های چشمی)
* تشخیص آنتی‌بادی‌های آدنو ویروس (IgA/IgG) در عفونت‌هایی که سابقه چند روز یا چند هفته داشته‌اند( در صورت امکان دو نمونه سرم که در فواصل زمانی تقریباً 2 هفته گرفته شده باشند.)
درمان و پیشگیری:
هیچ درمان ضد ویروسی خاصی در دسترس نیست. رعایت قوانین رفتاری بهداشتی برای شکستن زنجیره عفونت ضروری است.