کلسترول تام(Total Cholesterol=TC ): کدام مقادیر طبیعی هستند؟

کلسترول تام از جمع HDL ، LDL و VLDL حاصل می شود. VLDL (لیپوپروتئین با چگالی بسیار پایین) عمدتا تری گلیسیرید را منتقل می کند و نقشی در انتقال کلسترول ایفا نمی کند. ارزش تشخیصی کلسترول تام محدود و نسبت HDL و LDL از اهمیت بیشتری برخوردار است. مقدار کلسترول بر حسب mg / dl بیان می شود.

جدول ارزشهای نرمال کلسترول تام بر حسب سن: