Lab Test                   Anti-Mitochondrial Antibodies AMA
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/8/17
متدIFT
حجم نمونه خون 0.5ml serum
اندیکاسیونموارد مشکوک به سیروز صفراوی اولیه (PBC) و سندرم overlap بین PBC و هپاتیت اتو ایمون.
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمایید.
اطلاعات بیشترآتو آنتی بادی ضد میتوکندریها (AMA) ، تعدادی از آنتی ژنهای واقع در غشاء بیرونی و درونی میتوکندریها را هدف قرار می دهند. بر اساس مطالعات انجام شده می توان حدود 10 زیر گروه از این آنتی ژنها را از یکدیگر تفکیک نمود که از بین آنها تنها M2-subtype اهمیت بالینی دارد . از این زیر گروه که از حساسیت و ویژگی بالایی برخوردار است، در تشخیص PBC استفاده می شود . AMA-M2 بخشی از کمپلکس alpha keto acid dehydrogenase واقع در غشاء درونی میتوکندریها را هدف قرار می دهد.
ارزیابیدر روش IFT می توان آنتی بادی ضد میتوکندریها را در حدود 95%  از موارد PBC تشخیص داد. با توجه به اینکه حدود 15 تا 20 در صد از آنتی بادی ضد میتوکندریها مربوط به سندرم overlap (بین PBC و هپاتیت اتو ایمون) می شود، لذا توصیه می شود که  بطور هم زمان تستهای SMA و LKM ( تشخیص هپاتیت اتو ایمون) نیز انجام شوند.
ReferencesConrad K, Schößler W, Hiepe F. Autoantikörper bei organspezifischen Autoimmunerkrankungen. Ein diagnostischer Leitfaden. Dustri Verlag, 2011(160) Conrad K, Schößler W, Hiepe F. Autoantikörper bei systemischen Autoimmunerkrankungen. Ein diagnostischer Leitfaden. Dustri Verlag, 2006. (161)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *