فریتین یک پروتئین و مهمترین منبع ذخیره آهن در بدن انسان است. با تعیین مقدار آن در خون ، می توان میزان ترکیب آهن موجود در بدن را تعیین کرد.


[