پلاکت چیست؟

برای درک بهتر عملکرد پلاکت ها ، ارزش آن را دارد که نگاه دقیق تری به بدن خود داشته باشیم. ترومبوسیت ها ، یعنی پلاکت های خون ، درست مانند گلبول های قرمز و گلبول های سفید خون (لکوسیت ها) در مغز استخوان ما تولید می شوند. طبق تعریف ، پلاکتها کوچکترین سلولهای خون هستند و مسئولیت لخته شدن خون را بعهده دارند..

یک پلاکت حدودا پنج تا دوازده روز در خون گردش می کند تا دوباره در طحال تجزیه شود. طحال نه تنها به عنوان محل تجزیه پلاکت ها عمل می کند ، بلکه حدود یک سوم پلاکت های خون نیز در اینجا ذخیره می شوند.

اگر یک آسیب عروقی در بدن ما ایجاد شود ، بعنوان مثال بریدن دست توسط چاقو ، پلاکت ها در محل زخم آورده شده ، فعال می شوند و به منظور متوقف کردن خونریزی به هم می چسبند. برخی از داروها مانند آسپرین در این فرایند مداخله کرده و منجر به طولانی شدن زمان خونریزی می شوند. بنابراین این دارو لخته شدن خون را مهار و همچنین به عنوان رقیق کننده خون شناخته می شوند (که از نظر فنی به عنوان مهارکننده تجمع پلاکت ها نیز شناخته می شوند).