„ معاينه فنی در بانوان „

با ارائه اطلاعات زير مايليم ارزيابی مرتب وضعيت سلامتی بدن شما بيمار عزيز را با معاينه فنی يک اتومبيل که هر دوسال يکبار انجام ميگردد، مقايسه نمائيم. البته ما به اين مسئله کاملآ واقف هستيم که بدن انسان يک ماشين نيست.

هر دوسال يکبار بايد شما اتومبيل خود را از لحاظ تکنيکی مورد معاينه فنی قرار دهيد. چنانچه عموم عملکردهای مهم بدون اشکال باشند، در آنصورت اتومبيل شما پلاکت مخصوص و اجازه ادامه کار را دريافت ميدارد. بعبارت ديگر اتومبيل شما بطور مرتب ، در فواصل تعريف شده و يک برنامه مدون مورد بازرسی قرار ميگيرد. اين کار بشما اطمينان ميدهد که در حال حاضر اتومبيل شما دچار يک نقص فنی آشکار و يا پنهان نيست. در صورت رضايت از نتايج معاينه فنی ميتوانيد با خيال راحت منتظر معاينه دوسالانه بعد باشيد.

اين روش معاينه مارا بر آن داشت تا برای پايدار ساختن سلامتی و با توجه به سن شما تعدادی از آزمايشهای اساسی و مهم را برای اينمنظور معرفی نمائيم. چنانچه شما بيمار عزيز از اين آزمايشها استفاده نمائيد، ميتوانيد در صورت کسب نتايج مثبت اطمينان خاطر داشته باشيد که عموم بيماريهای اساسی و مهمی که از لحاظ آماری برای سن شما مطرح هستند شناخته و يا رد شده اند. بدين ترتيب بر اساس نتايج آزمايشهای انجام شده شرايط احراز „ پلاکت معاينه فنی“ برای شما فراهم ميشود. البته اين امکان نيز وجود دارد که تا دست يافتن به يک تشخيص کامل انجام هدفدار برخی آزمايشهای ديگر لازم باشد. اين جريان برای به اجرا گذاردن درمان توسط پزشک مشاور مهم است.در مجموع ميتوان گفت که با اجرای اين „ معاينه فنی” حد اکثر اطلاعات را در رابطه با وضعيت جسمانی و سلامت فعلی خود کسب کرده ايد. البته نبايد از اين شانس غافل بود که بيماريهای ناشناخته قبل ازاينکه بتوانند سبب آسيبهای جدی شده و علائم بالينی خاصی را ظاهر کنند، شناسائی و تحت درمان قرار ميگيرند. در بسياری از موارد ميتوان گفت که با ظهور علائم بالينی بقول معروف کار از کار گذشته و درمان کامل ميسر نخواهد بود.

در صورت تمايل هر گونه اطلاعات در رابطه با مجموعه تستهای پيشنهاد شده و کارائی آنها بشما ارائه خواهد شد.

آزمايشهای زير بعنوان پيش گيری برای بانوان توصيه ميشود:

سن بين 45 تا 49 سال:

سنآزمايشتست
45تسخيص سرطان روده* پيش گيری از انفارکتوس قلب، مغز و زوال عقل آزمايشهای مربوط به 10 بيماری اصلی)1 سرطان گردن رحم کم خونی(تشخيص کمبود آهن)تست ايمنولوژيکی مدفوع هوموسيستئين، CRP حساس تصوير کامل خون، 24 پارامتر آزمايشگاهی تست HPV (ويروس شناسی) از نمونه گرفته شده از گردن رحم فرريتين
47تشخيص سرطان رودهتست ايمنولوژيکی مدفوع
48سرطان گردن رحمتست HPV (ويروس شناسی) از نمونه گرفته شده از گردن رحم
49سرطان رودهتست ايمنولوژيکی مدفوع

* در صورتيکه آزمايشهای مربوطه هر سال انجام شوند، ضريب اطمينان افزايش پيدا ميکند . اين مسئله برای عموم سنين مطرح است.

)1  شامل : تشخيص تغييرات تصوير خون، ديابت، بيماريهای کليه، آسيبهای کبد، نقرس، اختلالات متابوليسم ليپيدها، اختلال در عمل غده تيروئيد، کمبود آهن، اختلالات متابوليسم مواد معدنی، بطور کلی واکنشهای التهابی.

آزمايشهای زير بعنوان پيش گيری برای بانوان توصيه ميشود:

سن بين 50 تا 54 سال:

سنآزمايشتست
50پوکی استخوان(2 سال پس از آخرين قاعدگی) سرطان روده يش گيری از انفارکتوس قلب، مغز و زوال عقل آزمايشهای مربوط به 10 بيماری اصلی)1 ديابت بيماريهای معده پيش گيری سرطان سينهCrosslaps و 25-OH-Vitamin D تست ايمنولوژيکی مدفوع هوموسيستئين، CRP حساس تصوير کامل خون، 24 پارامتر آزمايشگاهی قند خون، HbA1cو آلبومين در ادرار تشخيص هليکوباکتر پيلوری در مدفوع Mammography)2
51سرطان گردن رحمتست HPV (ويروس شناسی) از نمونه گرفته شده از گردن رحم
52سرطان روده سرطان سينهتست ايمنولوژيکی مدفوع Mammography)2
54سرطان روده سرطان گردن رحمتست ايمنولوژيکی مدفوع تست HPV (ويروس شناسی) از نمونه گرفته شده از گردن رحم

(1  شامل : تشخيص تغييرات تصوير خون، ديابت، بيماريهای کليه، آسيبهای کبد، نقرس، اختلالات متابوليسم ليپيدها،اختلال در عمل غده تيروئيد، کمبود آهن، اختلالات متابوليسم مواد معدنی، بطور کلی واکنشهای التهابی.

(2  هر دوسال يکبار تا سن 69 سالگی

آزمايشهای زير بعنوان پيش گيری برای بانوان توصيه ميشود:

سن بين 55 تا 59 سال:

سنآزمايشتست
55پوکی استخوان(2 سال پس از آخرين قاعدگی)   سرطان روده پيش گيری از انفارکتوس قلب، مغز و زوال عقل پيش گيری از نارسائی قلب آزمايشهای مربوط به 10 بيماری اصلی)1 ديابت بيماريهای معده پيش گيری سرطان سينهCrosslaps و 25-OH-Vitamin D و اندازگيری تراکم استخوان تست ايمنولوژيکی مدفوع هوموسيستئين، CRP حساس Pro BNP تصوير کامل خون، 24 پارامتر آزمايشگاهی قند خون، HbA1cو آلبومين در ادرار تشخيص هليکوباکتر پيلوری در مدفوع Mammography)2
56سرطان رودهکولوسکپی
57سرطان گردن رحم   پيش گيری سرطان سينهتست HPV (ويروس شناسی) از نمونه گرفته شده از گردن رحم Mammography)2
59سرطان روده سرطان سينهتست ايمنولوژيکی مدفوع Mammography)2

(1  شامل : تشخيص تغييرات تصوير خون، ديابت، بيماريهای کليه، آسيبهای کبد، نقرس، اختلالات متابوليسم ليپيدها،اختلال در عمل غده تيروئيد، کمبود آهن، اختلالات متابوليسم مواد معدنی، بطور کلی واکنشهای التهابی

 (2  هر دوسال يکبار تا سن 69 سالگی

آزمايشهای زير بعنوان پيش گيری برای بانوان توصيه ميشود:

سن بين 60 تا 64 سال:

سنآزمايشتست
60پوکی استخوان سرطان روده پيش گيری از انفارکتوس قلب، مغز و زوال عقل پيش گيری از نارسائی قلب آزمايشهای مربوط به 10 بيماری اصلی)1 ديابت بيماريهای معده سرطان گردن رحم مارکرهای انواع سرطانCrosslaps و 25-OH-Vitamin D تست ايمنولوژيکی مدفوع هوموسيستئين، CRP حساس Pro BNP تصوير کامل خون، 24 پارامتر آزمايشگاهی قند خون، HbA1cو آلبومين در ادرار تشخيص هليکوباکتر پيلوری در مدفوع تست HPV (ويروس شناسی) از نمونه گرفته شده از گردن رحم CEA, CA 12-5  
61پيش گيری سرطان سينهMammography) 2
62سرطان رودهتست ايمنولوژيکی مدفوع
63سرطان گردن رحم
پيش گيری سرطان سينه    
تست HPV (ويروس شناسی) از نمونه گرفته شده از گردن رحم Mammography)2

(1  شامل : تشخيص تغييرات تصوير خون، ديابت، بيماريهای کليه، آسيبهای کبد، نقرس، اختلالات متابوليسم ليپيدها،اختلال در عمل غده تيروئيد، کمبود آهن، اختلالات متابوليسم مواد معدنی، بطور کلی واکنشهای التهابی.

(2  هر دوسال يکبار تا سن 69 سالگی

آزمايشهای زير بعنوان پيش گيری برای بانوان توصيه ميشود:

سن بين 65 تا 69 سال:

سنآزمايشتست
65پوکی استخوان سرطان روده پيش گيری از انفارکتوس قلب، مغز و زوال عقل پيش گيری از نارسائی قلب آزمايشهای مربوط به 10 بيماری اصلی)1 ديابت بيماريهای معده پيش گيری سرطان سينهCrosslaps و 25-OH-Vitamin D تست ايمنولوژيکی مدفوع هوموسيستئين، CRP حساس Pro BNP تصوير کامل خون، 24 پارامتر آزمايشگاهی قند خون، HbA1cو آلبومين در ادرار تشخيص هليکوباکتر پيلوری در مدفوع Mammography) 2
66سرطان روده سرطان گردن رحم    کولوسکپی تست HPV (ويروس شناسی) از نمونه گرفته شده از گردن رحم  
67پيش گيری سرطان سينهMammography)2
68سرطان روده  تست ايمنولوژيکی مدفوع
69سرطان گردن رحم  
پيش گيری سرطان سينه
 
تست HPV (ويروس شناسی) از نمونه گرفته شده از گردن رحم Mammography 2  

(1  شامل : تشخيص تغييرات تصوير خون، ديابت، بيماريهای کليه، آسيبهای کبد، نقرس، اختلالات متابوليسم ليپيدها،اختلال در عمل غده تيروئيد، کمبود آهن، اختلالات متابوليسم مواد معدنی، بطور کلی واکنشهای التهابی.

 (2  هر دوسال يکبار تا سن 69 سالگی

آزمايشهای زير بعنوان پيش گيری برای بانوان توصيه ميشود:

سن 70 سال و بيشتر:

سنآزمايشتست
هر پنج سال يکبارپوکی استخوان پيش گيری از انفارکتوس قلب، مغز و زوال عقل پيش گيری از نارسائی قلب آزمايشهای مربوط به 10 بيماری اصلی)1 ديابت بيماريهای معده مارکرهای انواع سرطانCrosslaps و 25-OH-Vitamin D هوموسيستئين، CRP حساس Pro BNP تصوير کامل خون، 24 پارامتر آزمايشگاهی قند خون، HbA1cو آلبومين در ادرار تشخيص هليکوباکتر پيلوری در مدفوع CEA, CA 12-5
هر دو سالسرطان رودهتست ايمنولوژيکی مدفوع
هر سه سال يکبارسرطان گردن رحم  تست HPV (ويروس شناسی) از نمونه گرفته شده از گردن رحم  

(1  شامل : تشخيص تغييرات تصوير خون، ديابت، بيماريهای کليه، آسيبهای کبد، نقرس، اختلالات متابوليسم ليپيدها،اختلال در عمل غده تيروئيد، کمبود آهن، اختلالات متابوليسم مواد معدنی، بطور کلی واکنشهای التهابی.

اطلاعات اضافی ديگر برای بانوان:

  • ريسک پوکی استخوان
  • پيش گيری سرطان روده
  • پيش گيری اتفارکتوس قلب، سکته مغزی و زوال عقل
  • ريسک شخصی سکته قلبی
  • تصلب شرائين
  • چک آپ سلامتی

    پيش گيری سرطان گردن رحم