لکوسیت ها تحت عنوان گلبول های سفید و WBC (white blood cell) نیز شناخته می شوند.. لکوسیت ها عمدتا در خون ، سیستم لنفاوی ، بافتهای بدن ، غشاهای مخاطی و مغز استخوان یافت می شوند. مهمترین عملکرد آنها دفاع ایمنی است ، زیرا آنها در بدن ما “گشت” می زنند و عوامل بیماری زا ، اجسام خارجی و سایر مواد ناسازگار را بی خطر می کنند. برای این منظور  این سلولها می توانند در صورت لزوم بسیار سریع تولید مثل کنند. طول عمر آنها چند روز تا چند ماه است.

گلبول های سفید خون را می توان به گروههای مختلف تقسیم کرد که شامل گرانولوسیت ها ، لنفوسیت ها ، مونوسیت ها و همچنین سلول های دیگر سیستم ایمنی بدن می باشند. گرانولوسیت ها را می توان به نوتروفیل ها ، ائوزینوفیل ها و بازوفیل ها تقسیم کرد. اشکال مختلف سلولهای مورد بحث ، نقش های مختلفی را در پاسخ ایمنی بدن ما بعهده دارند. به عنوان مثال ، لنفوسیت ها می توانند آنتی بادی تولید کنند ، در حالی که مونوسیت ها که به ماکروفاژها یا فاگوسیت ها نیز معروف هستند ، عوامل بیماری زا را جذب و می بلعند و بنابراین آنها را بی خطر می کنند.

با کمک شمارش کامل خون (شمارش دیفرانسیل خون) می توان تعداد کل لکوسیت ها و تعداد زیرگروه های مختلف در خون را نیز تعیین نمود. یعلاوه تعیین لکوسیت ها در ادرار نیز می تواند اطلاعاتی را در مورد وجود بیماری های مختلف در اختیار قرار دهد.