علل پرکاری اولیه تیروئید

پرکاری اولیه تیروئید می تواند ناشی از موارد زیر باشد:

  • بیماری گریوز
  • التهاب تیروئید در مراحل اولیه
  • خودمختاری تیروئید