مقدار طبیعی فریتین در خون بسته به سن و جنسیت متفاوت است. جدول زیر مروری بر مقادیر طبیعی در کودکان و نوجوانان ، زنان و مردان ارائه می دهد. مقدار فریتین بر حسب میکروگرم بر لیتر (µg / l) داده می شود.

برای زنان بالغ دو مقدار مختلف فریتین در نظر گرفته می شود، زیرا مقدار طبیعی آن با رسیدن به سن یائسگی به شدت تغییر می کند. بدین معنی که زنان تا زمان یائسگی هر ماه بخشی از خون خود و بنابراین آهن را از دست می دهند. میزان فریتین پس از یائسگی با توجه به بالا رفتن ذخیره آهن، افزایش می یابد .

توجه: مقادیر طبیعی فریتین در آزمایشگاههای مختلف متفاوت است .