ديابت حاملگی در يک از هر 20مورد و اغلب از هفته 24 حاملگی ظاهر می شود . اين اختلال متابوليکی ممکن است که مخاطرات زير را برای مادر و کودک به همراه داشته باشد:

افزايش سريع وزن کودک

وضع حمل ممکن است به علت وزن زياد کودک دچار مشکل شود

ريسک ديابت برای ابتلاء کودک در سنين نوجوانی افزايش پيدا می کند

تغذيه ناکافی کودک بعلت اختلال جريان خون در جفت

ريسک عفونت مجاری ادرار افزايش پيدا می کند.

ريسک تولد زودرس افزايش پيدا می کند.

خوشبختانه امروزه ، در صورت تشخيص بموقع ، ديابت حاملگی را می توان بخوبی کنترل کرده وجای نگرانی ندارد .

تست شناسائی ديابت را در چه زمانی بايد انجام داد ؟

برای اين منظور می توان از تست تحمل گلوکز که معمولا از هفته 24 حاملگی انجام می شود ،  استفاده نمود . بخصوص در موارد زير بايد توجه بيشتری به مسئله ديابت حاملگی نمود :

اضافه وزن زياد

ديابت در حاملگی های قبلی

تولد کودک با اضافه وزن در گذشته

وجود ريسک ديابت در فاميل .