لطفا در صورتی که از طریق سیستم دریافت جواب از وب سایت، موفق به دریافت نشدید، از فرم زیر استفاده فرمایید

توجه فرمایید فرمت شماره قبض های آزمایشگاه به صورت 123456-00 می باشد و نیاز است تا در سیستم دریافت جواب از وب سایت، کامل در قسمت شماره قبض وارد گردد