لطفا در صورتی که از طریق سیستم دریافت اتوماتیک چواب، موفق به دریافت نشدید، از فرم زیر استفاده فرمایید

توجه فرمایید فرمت شماره قبض های آزمایشگاه به صورت 123456-00 می باشد و نیاز است در سیستم جواب دهی اینترنتی، کامل در قسمت شماره قبض وارد گردد