داروهای کاهش دهنده میزان کلسترول:

چنانچه اجرای رژیم غذائی امکانپذیر نباشد می توان از داروهایی کاهش دهنده کلسترول استفاده کرد .

گفته می شود که سیر از خاصیت کاهش دهندگی کلسترول برخوردار است .ولیکن تأثیر چنین داروهای گیاهی بر سطح کلسترول از نظر علمی بحث برانگیز است و شواهد قابل اطمینان در این رابطه ارائه نشده است.

در صورت لزوم می توان از داروهای خاص، از جمله استاتین ها استفاده کرد .

توجه: در صورت بالا بودن و یا پائین بودن سطح کلسترول به پزشک معالج خود مراجعه نمائید.