مديريت آزمايشگاه موظف است در جهت ارتقاء کيفيت فعاليت های مختلف، اهداف کيفيت آزمايشگاه را در راستای خط مشی کيفيت، مشخص نمايند. در تعيين اهداف کيفيت اولويت ها بايد در نظر گرفته شوند. اولويت بندی در تعيين اهداف می تواند با توجه به موارد زير صورت گيرد:

 • بهبود فعاليت هايی که بيشترين تأثير را بر کيفيت نتايج آزمايش، ارتقاء روند مراقبت و ايمنی بيماران و جلب رضايت گيرندگان خدمات آزمايشگاه دارند.
 • برطرف کردن مشکلاتی که اصلاح آن ها آسان تر است و نياز به تأمين منابع کمتری دارد.
 • در هرحال اهداف بايد منطقی و واقع بينانه بوده و رسيدن به آنها، با توجه به ظرفيت ها و منابع آزمايشگاه، عملی باشد. اهداف همچنين بايد قابل اندازه گيری باشند، يعنی بايد بتوان با استفاده از معيارهای مشخص، ميزان پيشرفت و تحقق آنها را تعيين نمود.
 • ارائه سریع و بموقع نتایج صحیح، قابل اطمینان و قابل ردیابی
 • کیفیت تشخیص آزمایشگاهی با بررسی دقیق درخواست آزمایش شروع می شود.
 • انتقال وضعیت پارامتر مورد اندازه گیری در vivo ، حتی المقدور بدون تغییر، به فرآیند تحلیلی در vitro. نتیجه حاصل  باید وضعیت فعلی بیمار را توصیف کند.
 • استفاده از آخرین استانداردهای علمی و تکنیکی در فرآیندهای گرفتن نمونه، انتقال نمونه، شناسائی دقیق نمونه و مطابقت دادن آن با درخواست آزمایش، چک کردن مشخصات فنی آنالیز و انجام آن
 • اعتبار بخشی فنی و پزشکی، تفسیر نتایج و انتقال یافته ها.
 • پردازش بموقع هر گونه شکایت ورودی که از الویت بالایی برخوردار است
 • اقدامات پیشگیرانه و اقدامات اصلاحی بعنوان ابزار مهم برای بهینه سازی فرآیندهای کاری.
 • عموم فرآیندها بر اساس سیکل PDCA[1] طراحی و به اجراء گذارده می شوند و بطور مرتب از نظر کارایی بررسی می گردند.
 • با استفاده از کنترل بهینه فرآیندها از تکرار آزمایش جلوگیری می شود.
 • انتقال بموقع نتایج آزمایشها و تفسیر و مشاوره بعنوان یک پیش نیاز برای مراقبت کامل بیمار.
 • ارائه فهرست خدمات آزمایشگاه و به روز رسانی آن در فواصل منظم که شامل اطلاعات پیش و پس از آنالیز می باشد
 • مسئول فنی و مديريت آزمايشگاه می توانند برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت برای آزمايشگاه تعيين نمايند. يعنی با در نظرگرفتن اولويت اهداف می توانند برای رسيدن به آنها در کوتاه مدت يا بلند مدت برنامه ريزی کنند، ولی در نهايت برای برطرف شدن کاستی ها و ارتقاء فعاليت ها در همه حوزه های تأثيرگذار بر کيفيت بايد هدف گذاری انجام شده و برنامه گام به گام، ولو درازمدت، وجود داشته باشد.
 • مسئول فنی و گروه مديريت آزمايشگاه بايد برای دستيابی به اهداف، برنامه داشته باشند. در اين برنامه اقداماتی که لازم است به اجرا درآيد بايد دقيق و واضح مکتوب شده، مسئول انجام هر اقدام و مسئول پيگيری انجام اقدامات بايد مشخص باشد. منابع مورد نياز و مهلت زمانی انجام هر برنامه نيز بايد تعيين گردد.
 • مسئول فنی و گروه مديريت آزمايشگاه ،اهداف آزمايشگاه را به طور دوره ای بازبينی نموده و با درنظر گرفتن اولويت های نظام سلامت، درخواست گيرندگان خدمت و با توجه به منابع در دسترس، درصورت لزوم مجدداً هدف گذاری و برنامه ريزی می کنند.
 • پس از تحقق اهدافی که تعيين شده اند، مسئول فنی و گروه مديريت آزمايشگاه می توانند اهداف جديدی برای بهبود انتخاب نمایند .

توجه به موارد فوق برای بهبود مداوم فعاليت ها، پاسخ گويی به نيازهای روزافزون مشتريان و همچنين رقابت و ماندگاری در بازار کار از اهمیت خاصی برخوردار است.


[1]Plan,DO,Check,ACT